Klachten

Klachten

Wanneer zaken niet gaan zoals u zou willen, of u heeft vragen, dan kunt u altijd bij Bewindvoering Care to Coach BV terecht. Vragen moeten bij de contactpersoon die uw dossier beheert worden neergelegd. Deze persoon zal uw vragen naar redelijkheid beantwoorden.

Komt u er niet uit met uw contactpersoon, dan is er een mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen. Dit geldt uitsluitend voor onderbewindgestelden van Bewindvoering Care to Coach BV.

Klachtenreglement Care to Coach BV

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder
Care to Coach BV de rechtspersoon die optreedt als bewindvoerder voor de betrokkene;  Het bestuur van Care to Coach BV en Iedere andere medewerker van Care to Coach BV.

Cliënt een persoon wiens onder bewindvoering of mentorschap  zijn gesteld en Care to Coach BV benoemd is tot bewindvoering of mentor  respectievelijk met wie Care to Coach BV een overeenkomst heeft gesloten;

Bezwaar een mondeling of schriftelijk ter kennis van Care to Coach BV gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Stichting Bewindvoering Care to Coach.

Een klacht schriftelijk als klacht bij Care to Coach BV ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Stichting Bewindvoering Care to Coach.

Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Care to Coach BV

Artikel 3 

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk ( binnen 6 weken )  behandeld door de  bewindvoering  die het dossier van de cliënt beheert. Deze  tracht het bezwaar tijdens een bezoek , telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
Lukt dat niet, dan brengt deze bewindvoering het bezwaar ter kennis van het bestuur. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken bewindvoering, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen ( binnen 6 weken) .  Het bestuur verklaard of de klacht gegrond verklaard is.

Wanneer dat het geval is zal de cliënt  mondeling en schriftelijk  op de hoogte worden gebracht  van de wijze waarop het bezwaar door het bestuur is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de kantonrechtbank of bij de Branchevereniging. (BPBI)

Artikel 4 

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.
Een klacht moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
– de naam en het adres van de indiener;
– de dagtekening;
– een omschrijving waartegen de klacht is gericht en het tijdstip.

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

 Artikel 5

Klachten worden terstond gemeld aan het bestuur en klachten commissie. Deze stelt een onderzoek in,

formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door

bemiddeling op te lossen. Lukt dat dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.

Indien binnen een maand na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan

wordt de klager door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan

worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter of de Branchevereniging. (Nbbi)

 Artikel 6
Het bestuur en klachten commissie archiveert de klachten in het centrale registratiesysteem. Zij houdt

aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de kantonrechtbank.

 Artikel 7
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op 15 februari 2011 en geldt voor onbepaalde tijd.