Klachten

Klachten

Wanneer zaken niet gaan zoals u zou willen, of u heeft vragen, dan kunt u altijd bij Stichting Bewindvoering Care to Coach terecht. Vragen moeten bij de contactpersoon die uw dossier beheert worden neergelegd. Deze persoon zal uw vragen naar redelijkheid beantwoorden.

Komt u er niet uit met uw contactpersoon, dan is er een mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen. Dit geldt uitsluitend voor onderbewindgestelden van Stichting Bewindvoering Care to Coach.

Bezwaar

Uw klacht wordt binnen 6 weken behandeld door de medewerker die uw dossier beheert. Deze tracht in overleg met u de klacht telefonisch of schriftelijk op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt deze medewerker de klacht ter kennis van het bestuur. Deze behandelt de klacht en tracht daarbij eventueel na nader overleg met u en de betrokken medewerker, de klacht alsnog in den minne op te lossen.

U ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door het bestuur is afgedaan. Bent u hiermee niet tevreden gesteld, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI).

Klachten

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • Naam;
  • Adres en woonplaats van de indiener;
  • Dagtekening;
  • Een omschrijving waartegen de klacht is gericht en het tijdstip.

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht te zijn gedagtekend op de dag van ontvangst.

Klachtbehandeling

Na schriftelijke indiening wordt uw klacht terstond gemeld aan het bestuur. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht binnen twee weken.

Het bestuur van Stichting Bewindvoering Care to Coach stelt een onderzoek in.

Het bestuur van Stichting Bewindvoering Care to Coach zal de klacht zo nodig nader formuleren en hoort de eventueel de onderbewindgestelde voor aanvullende informatie. Het bestuur tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat, dan ontvangt de onderbewindgestelde daarvan schriftelijk bericht.

Indien binnen een maand na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, dan wordt de klager door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld, dat de klacht kan worden voorgelegd aan de branchevereniging (BPBI).