Beschermingsbewind

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder helpt om financiële belangen te behartigen. De aangewezen bewindvoerder beheert het inkomen en zorgt voor het betalen van alle vaste lasten. Het is niet altijd nodig om alle goederen van betrokkene onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bepaalde goederen worden volstaan. In de aanvraag naar de Kantonrechter wordt heel precies aangegeven om welke goederen het dan moet gaan.
Zijn er goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag de betrokkene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Betrokkene mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen die de bewindvoerder neemt, moeten wel, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen.

De bewindvoerder zorgt dat alle vaste lasten worden betaald. Een budgetplan dient hierin als richtlijn. De bewindvoerder zorgt ervoor dat de voorzieningen waar de betrokkene recht op heeft, zoals huur– en zorgtoeslag, voldoende inkomen, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen en kwijtschelding waterschapslasten, worden geregeld. Tevens verzorgt de bewindvoerder de belastingaangifte van het jaar dat betrokkene in bewind komt en de daaropvolgende  jaren. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de Kantonrechter. Op deze manier draagt de rechter er samen met de bewindvoerder, zorg voor dat de financiën op een verantwoorde wijze worden beheerd.

Schuldenbewind

Beschermingsbewind of onderbewindstelling kent ook een ‘speciaal’ bewind, namelijk het schuldenbewind. Deze vorm van beschermingsbewind is vooral gericht op het oplossen van (problematische) schulden. Het verschil met ‘gewoon’ beschermingsbewind is dat bij een schuldenbewind het uitgangspunt is dat het bewind voor een beperkte periode wordt ingezet. In geval van problematische schulden, begeleidt de bewindvoerder de betrokkene, wanneer mogelijk  naar een schuldhulpverleningstraject. Na het volledig afronden van de schuldregeling of schuldsanering en de uitloopperiode, zal in samenspraak met betrokkene, bewindvoerder en kantonrechter besloten worden of het opheffen van het bewind de juiste keuze is. Ook bij een schuldenbewind zal de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de Kantonrechter. In veel gevallen tekent de betrokkene zelf ook voor akkoord van de rekening verantwoording. Op deze manier dragen de Kantonrechter, de bewindvoerder én de betrokkene zorg voor een verantwoord beheer van de financiën. Neem gerust voor vragen contact op met bewindvoering Care to Coach in Leeuwarden.

Kosten

Het aanvragen van beschermingsbewind doet Bewindvoering Care to Coach BV bij de kantonrechtbank van de regio waar de betrokkene woont. De kantonrechter vraagt een vergoeding voor deze aanvraag, de griffiekosten. Voordat een aanvraag beschermingsbewind in behandeling kan worden genomen, moeten deze griffiekosten zijn betaald. Wat het exacte bedrag aan griffiekosten is, wordt kenbaar gemaakt tijdens het intakegesprek.
Als er sprake is van een laag inkomen (bijstandsniveau), gaat Bewindvoering Care to Coach BV bekijken of de betrokkene in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten middels bijzondere bijstand. Stichting Bewindvoering Care to Coach doet de aanvraag voor bijzondere bijstand. Dit kan pas op het moment dat de Kantonrechter de beschikking onderbewindstelling heeft afgegeven. De kosten voor beschermingsbewind en schuldbewind zijn wettelijk vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Een overzicht van de vergoedingen staan hieronder weergegeven.

Een persoonsbewind zonder (problematische) schulden (incl. BTW)
Maandtarief   € 133.10
Opstartkosten € 751.41
Opmaken eindrekening & verantwoording  € 281.93
Een persoonsbewind met problematische schulden (incl. BTW)
Maandtarief € 172.12
Opstartkosten  € 751.41
Opmaken eindrekening & verantwoording   €281.93
Een persoonsbewind + mentorschap (incl. BTW)
Maandtarief  €239.49
Opstartkosten  €1351.57
Opmaken eindrekening & verantwoording  €281.93
Een persoonsbewind met problematische schulden + mentorschap  (incl. BTW)
Maandtarief    €274.47
Opstartkosten  €1351.57
Opmaken eindrekening & verantwoording  € 281.93
Tweepersoonsbewind*  zonder (problematische) schulden (incl. BTW)
Maandtarief €159.52
Opstartkosten  €901.45
Opmaken eindrekening & verantwoording    €338.80
Tweepersoonsbewind*  waarvan één persoon met problematische schulden (incl. BTW)
Maandtarief  €183.11
Opstartkosten  €901.45
Opmaken eindrekening & verantwoording    €338.80
Tweepersoonsbewind*  waarvan twee personen met problematische schulden (incl. BTW)
Maandtarief  €206.51
Opstartkosten €901.45
Opmaken eindrekening & verantwoording  €338.80
Kosten overige werkzaamheden (incl. BTW)
PGB beheer  €704.28
Woningontruiming, verkoop of verhuizing  €466.48
Extra werkzaamheden (per uur)  €93.90
*Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen. ** Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen. bron tarief vaststelling Staatscourant 2023 (nr 43179)

Voor wie?

Je kunt bewindvoering aanvragen als een van de volgende situaties van toepassing is.

  1. Je hebt een geestelijke of verstandelijke beperking
  2. Je hebt een lichamelijke beperking
  3. Je hebt problematische schulden